black (kawotan) score: 0

white (dbgaston) score: 0

Abalone game 786

kawotan plays Black, dbgaston plays White

Black (kawotan) to move

Click or enter move