black (lucax) score: 3

white (thrawn) score: 2

Abalone game sb12

lucax plays Black, thrawn plays White

White (thrawn) won

<< <
BlackWhite