black (pedro) score: 4

white (thrawn) score: 3

Abalone game sd53

pedro plays Black, thrawn plays White

Black (pedro) won

<< <
BlackWhite