White (swarthoutg) pip count: 167/15

Black (maz) pip count: 167/15

Backgammon game 55140

swarthoutg plays White, maz plays Black

White (swarthoutg) to move

Click or enter move