White (swarthoutg) pip count: 153/15

Black (touchpoint) pip count: 155/15

Backgammon game 52111

swarthoutg plays White, touchpoint plays Black

White (swarthoutg) won

<< <
WhiteBlack