mrraow (White) to move. Immediately end on Y.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
e
f
g
h

Boche game 125

mrraow plays White, ndzied1 plays Blue

Blue (ndzied1) won

<< <
WhiteBlue