whiterabit (White) to move. Surround group of size 3.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
1
2
3
4
5
a
b
c
d
e
f
g
h

Boche game 150

whiterabit plays White, kawotan plays Blue

Blue (kawotan) won

<< <
WhiteBlue