dshultz (White) to move. Surround group of size 4.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
e
f
g
h

Boche game 154

dshultz plays White, camb plays Blue

White (dshultz) won

<< <
WhiteBlue