gimet (White) to move. Surround group of size 4.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
e
f
g
h

Boche game 159

gimet plays White, donanez plays Blue

Blue (donanez) won

<< <
WhiteBlue