HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
HGFEDCBA

Breakthrough game 206

tst1 plays black, tst2 plays white

Game is a tie

<< <
blackwhite