HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
HGFEDCBA

Breakthrough game 222

stoneaxe plays black, pkmom plays white

black (stoneaxe) won

<< <
blackwhite