ABCDEFGH
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
ABCDEFGH

Breakthrough game 240

stoneaxe plays black, sny plays white

white (sny) won

<< <
blackwhite