Black (daveh)

123456789101112131415
o o
n n
m m
l l
k k
j j
i i
h h
g g
f f
e e
d d
c c
b b
a a
123456789101112131415

White (eholzman)

Black (daveh) has captured:

White (eholzman) has captured:

ChuShogi game 253

daveh plays black, eholzman plays white

black (daveh) won

<< <
blackwhite