HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
HGFEDCBA

white (lucax) has 6 checkers and 0 kings

black (brendan909) has 10 checkers and 1 king

Dama game 153

lucax plays white, brendan909 plays black

black (brendan909) won

<< <
whiteblack