HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
HGFEDCBA

white (jeffw) has 8 checkers and 0 kings

black (pergioco) has 11 checkers and 1 king

Dama game 188

jeffw plays white, pergioco plays black

black (pergioco) won

<< <
whiteblack