HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
HGFEDCBA

white (karen53) has 3 checkers and 0 kings

black (pergioco) has 13 checkers and 1 king

Dama game 190

karen53 plays white, pergioco plays black

black (pergioco) won

<< <
whiteblack