HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
HGFEDCBA

white (skouboe) has 4 checkers and 0 kings

black (pergioco) has 6 checkers and 1 king

Dama game 195

skouboe plays white, pergioco plays black

black (pergioco) won

<< <
whiteblack