HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
HGFEDCBA

white (karen53) has 8 checkers and 0 kings

black (pedro) has 15 checkers and 1 king

Dama game 283

karen53 plays white, pedro plays black

black (pedro) won

<< <
whiteblack