HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
HGFEDCBA

white (gmorales) has 16 checkers and 0 kings

black (gfb) has 16 checkers and 0 kings

Dama game 313

gmorales plays white, gfb plays black

black (gfb) won

<< <
whiteblack