HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
HGFEDCBA

white (lucax) has 5 checkers and 1 king

black (pfasce) has 7 checkers and 1 king

Dama game 331

lucax plays white, pfasce plays black

black (pfasce) won

<< <
whiteblack