HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
HGFEDCBA

white (renata) has 2 checkers and 0 kings

black (billz) has 3 checkers and 2 kings

Dama game 469

renata plays white, billz plays black

black (billz) won

<< <
whiteblack