HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
HGFEDCBA

white (renata) has 2 checkers and 0 kings

black (roji) has 6 checkers and 2 kings

Dama game 491

renata plays white, roji plays black

black (roji) won

<< <
whiteblack