Dvonn game 595

xmja plays White, mrraow plays Black

The last move was c2-b2, White (xmja) to move

Click or enter move
<< <
WhiteBlack