Dvonn game 281

lyman plays White, jabar plays Black

Black (jabar) won

<< <
WhiteBlack