Dvonn game 469

~maja~ plays White, karina plays Black

Black (karina) won

<< <
WhiteBlack