NMLKJIHGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
NMLKJIHGFEDCBA

black (donanez) has 28 pieces

white (gimet) has 28 piecess

Epaminondas game 423

donanez plays black, gimet plays white

The last move was C1-C2, white (gimet) to move

Click or enter move
<< <
blackwhite