HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
HGFEDCBA

black (uli) has 8 pieces

white (elloco) has 12 piecess

Epaminondas game 182

uli plays black, elloco plays white

white (elloco) won

<< <
blackwhite