NMLKJIHGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
NMLKJIHGFEDCBA

black (fritzd) has 23 pieces

white (kerryh) has 22 piecess

Epaminondas game 186

fritzd plays black, kerryh plays white

white (kerryh) won

<< <
blackwhite