ABCDEFGHIJKLMN
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
ABCDEFGHIJKLMN

black (andidi) has 21 pieces

white (kieran) has 17 piecess

Epaminondas game 237

andidi plays black, kieran plays white

black (andidi) won

<< <
blackwhite