ABCDEFGHIJKLMN
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
ABCDEFGHIJKLMN

black (lucax) has 28 pieces

white (fredkok) has 28 piecess

Epaminondas game 278

lucax plays black, fredkok plays white

black (lucax) won

<< <
blackwhite