NMLKJIHGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
NMLKJIHGFEDCBA

black (fredkok) has 28 pieces

white (lucax) has 28 piecess

Epaminondas game 279

fredkok plays black, lucax plays white

white (lucax) won

<< <
blackwhite