ABCDEFGHIJKLMN
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
ABCDEFGHIJKLMN

black (wghunter) has 23 pieces

white (sarok) has 20 piecess

Epaminondas game 299

wghunter plays black, sarok plays white

black (wghunter) won

<< <
blackwhite