ABCDEFGHIJKLMN
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
ABCDEFGHIJKLMN

black (wyons) has 26 pieces

white (igray) has 20 piecess

Epaminondas game 364

wyons plays black, igray plays white

black (wyons) won

<< <
blackwhite