camb (Blue) to move. Align to piece.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
a
b
c
d
e
f

Gates game 117

mrraow plays White, camb plays Blue

White (mrraow) won

<< <
WhiteBlue