White (swarthoutg) pip count: 38/10

Black (guzzle) pip count: 0/0

Grandgammon game 389

swarthoutg plays White, guzzle plays Black

Black (guzzle) won

<< <
WhiteBlack