White (swarthoutg) pip count: 313/15

Black (callie1960) pip count: 313/15

Grandgammon game 838

swarthoutg plays White, callie1960 plays Black

White (swarthoutg) won

<< <
WhiteBlack